Dokümanlar

ÖĞRENCİ BİLGİ FORMLARI( 2020)

Staj dilekçesi

Staj Başvuru Formu

Muafiyet Formu

Tekders Formu

SIKÇA SORULAN SORULAR

AKADEMİK TAKVİM (2019-2020)

Personel Bilgi Formları

Sınav Kağıdı Örneği

Sınav Tutanağı
Akademik - İdari Personel Disiplin Soruşturma Rehberi
Bireysel Akademik Faaliyet Raporu
Bölüm Akademik Faaliyet Raporu
Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi
Görevlendirme Formu (7 Güne Kadar)
Görevlendirme Formu (15 Güne Kadar)
Görevlendirme Formu (Gündelikli veya 15 Günden Fazla)
Ek Madde-1 Yatay Geçiş Başvuru Formu

Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge
Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Formu
Öğrenci Disiplin Soruşturma Rehberi
Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatma Talep ve Bilgi Formu
Öğretim Üyeleri İçin Atanma-Görev Süresi Uzatma Formu
Öğretim Üyeliğine İlk Defa Atanacak Adayların Deneme Dersi Formu
Personel Bilgi Formu
Personel Göreve Başlama Formu
Saatlik İzin Formu
Sınav Programı Çizelgesi Formu
Sınavlar İçin Not Düzeltme Dilekçesi
Yolluklu-Yevmiyeli Görev Talep Dilekçesi
Ek Ders Ücret Formu

Görevlendirme Formları

MEMNUNİYET, DİLEK, ÖNERİ VE ŞİKÂYET BİLDİRİM FORMU

 

İç Kontrol Sistemi

Müdür Görev ve İş Tanımı
Müdür Yardımcıları
Meslek Yüksek Okul Sekreteri
Müdür Sekreteri
Bölüm Sekreteri
Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri
İdari İşler
Mali İşler
Personel ve Yazı İşleri
Arşiv ve Dokümantasyon
Öğrenci İşleri
Öğrenci İşleri İş Akış Şeması
İdari İşler İş Akış Şeması
Mali İşler İş Akış Şeması
Risk Puanlama Formu
Kamu Hizmet Standartları Tablosu

İç Kontrol Yasal Dayanakları

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Sayıştay Kanunu
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu Hizmet Formları

TBMYO Komisyonları
TBMYO Bölüm ve Başkanlıkları
Mal Bildirim Formu
Akademik Teşvik Kom.Üyeleri
 
 
 
 
 

Kanun-Yönetmelik-Yönergeler

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
Bingöl Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği
Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi
Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Meslek Yüksekokulları Mesleki Uygulamalar Yönergesi
Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Resmi Yazışma Usul ve Esasları
Yök Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği