Dokümanlar

ÖĞRENCİ BİLGİ FORMLARI (2020)

MYO Staj Defteri
MYO Staj Yönergesi
Staj dilekçesi
Staj Başvuru Kabul Formu (EK1)
Öğrenci Öz Geçmiş Belgesi (EK2)
Staj Yeri Tanitim Formu (EK3)
Öğrenci Staj Sicil Fişi (EK4)
Denetim Formu (EK5)
Staj Değerlendirme Formu (EK6)
Staj Uygulama Cetveli (EK7)
Staj Komisyonu Değerlendirme Formu
Staj Tamamlama Belgesi
İş Yeri Staj Sözleşmesi (ONAYLI)
Öğrenci Bilgi Formu
Ders Muafiyet Başvuru Formu
Ders Muafiyet ve İntibak Formu
Tek Ders Formu

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

AKADEMİK TAKVİM (2020-2021)

HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ REHBERİ

PERSONEL BİLGİ FORMLARI

Sınav Kağıdı Örneği
Sınav Tutanağı
Akademik - İdari Personel Disiplin Soruşturma Rehberi
Bireysel Akademik Faaliyet Raporu
Bölüm Akademik Faaliyet Raporu
Görevlendirme Formu (7 Güne Kadar)
Görevlendirme Formu (15 Güne Kadar)
Görevlendirme Formu (Gündelikli veya 15 Günden Fazla)
Akademik Personel İzin Formu
İdari Personel İzin Formu
Saatlik İzin Formu
Ek Madde-1 Yatay Geçiş Başvuru Formu
Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge
Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Formu
Öğrenci Disiplin Soruşturma Rehberi
Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatma Talep ve Bilgi Formu
Öğretim Üyeleri İçin Atanma-Görev Süresi Uzatma Formu
Öğretim Üyeliğine İlk Defa Atanacak Adayların Deneme Dersi Formu
Personel Bilgi Formu
Sınavlar İçin Not Düzeltme Dilekçesi
Yolluklu-Yevmiyeli Görev Talep Dilekçesi
Ek Ders Ücret Formu
Görevlendirme Formları
Memnuniyet, Dilek, Öneri ve Şikayet Bildirim Formu

İÇ KONTROL SİSTEMLERİ

Acil Durum Planı

Faaliyet Raporları

2019 Yılı

Müdür Görev ve İş Tanımları
MYO Yönetim Kurulu Görev Ve İş Tanımları
MYO Kurulu Görev Ve İş Tanımları
Müdür Yardımcısı Görev Ve İş Tanımları (İdari İşler)
Müdür Yardımcısı Görev Ve İş Tanımları (Öğrenci İşleri)
Meslek Yüksek Okul Sekreteri Görev Ve İş Tanımları
Müdür Sekreteri Görev Ve İş Tanımları
Bölüm Sekreteri Görev Ve İş Tanımları
Taşınır Kayıt Görev Ve İş Tanımları
İdari ve Mali İşler Görev Ve İş Tanımları
Personel İşleri Görev Ve İş Tanımları
Yazı İşleri Görev Ve İş Tanımları
Arşiv ve Dokümantasyon Memuru Görev Ve İş Tanımları
Öğrenci İşleri Görev Ve İş Tanımları
MYO İş Akış Süreçleri
Risk Puanlama Formu

İÇ KONTROL YASAL DAYANAKLARI

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Sayıştay Kanunu
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Teknik Bilimler MYO Hassas Görevler
Teknik Bilimler MYO Organizasyon Şeması

KAMU HİZMET FORMLARI

Kamu Hizmet Standartları Tablosu
Teknik Bilimler MYO Bölüm ve Başkanlıkları
Mal Bildirim Formu
Akademik Teşvik Kom.Üyeleri

KANUN-YÖNETMELİK-YÖNERGELER

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2914 Yükseköğretim Personel Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Refakat İznine İlişkin Usul Esaslar Hakkında Yönetmelik
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
Bingöl Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği
Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Akademik Teşvik Ödeneği Hakkında Yönetmelik
Taşınır Mal Yönetmeliği
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik
Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi
Meslek Yüksekokulları Mesleki Uygulamalar Yönergesi
Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi