Mazeret Sınavına Girmek İsteyen Öğrencilerin Yapması Gerekenler Hk.

Bingöl Üniversitesi Önlisans ve  Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 7/e maddesinde "İlgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır. Mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler sınav haklarını akademik takvimde belirlenen tarihler arasında kullanır. Kısa süreli sınavlar, yarıyıl/yıl sonu ile bütünleme sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez." hükmü, yine aynı Yönetmeliğin 35/1. Maddesinde "mazeret tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez." hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda sayılan hükümler uyarınca Vize sınavları esnasında herhangi bir mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerimizin ilgili belgeyi Mazeret tarihinden itibaren 5 iş günü içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekmektedir. Bu süre dışında başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.