Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı

Tarihçe
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunda yer alan programlardan biridir. Programda 1 Dr. Öğr. Üyesi,  1 Öğretim Görevlisi toplam 2 öğretim elemanı bulunmaktadır. Program 2009/2010 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Programa her yıl 40 öğrenci kabul edilmektedir.

Kazanılan Derece
Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikeri, Ön lisans Diploması

Kabul Koşulları
Lise Diploması, ÖSYM tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı Sonucunda yerleşmiş olmak.

Üst Kademeye Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) düzenlediği Dikey Geçiş Sınavından (DGS) yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin Ziraat ve Mimarlık-Mühendislik Fakültelerindeki Peyzaj Mimarlığı Bölümü veya benzer alandaki 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Mezuniyet Koşulları
Toplamda 120 AKTS seçmeli ve zorunlu derslerini başarıyla tamamlamalı ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olmalı ve 30 günlük stajını başarıyla tamamlamalı.

Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun öğrencilerimiz dış mekân düzenlemesi yapan kamu kurumları, belediyeler, peyzaj mimarlığı proje ve uygulama büroları, inşaat firmaları, süs bitkileri üretim ve satışı yapan fidanlıklar ve seralar gibi kurum ve kuruluşlarda ara eleman olarak çalışabilmekte, ayrıca kendi uygulama ve üretim firmalarını kurabilmektedirler.

Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. -Bir dersten başarılı olmak için yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, ders başarı puanının en az 60 olması gerekir. -Alınan bütün derslerin başarılmış olması ve Akademik not ortalamasının en az 60 olması gerekir. Puanlar Başarı Notu (Harfle) Anlamı 90-100 AA Geçer 85-89 BA Geçer 75-84 BB Geçer 70-74 CB Geçer 60-69 CC Geçer 00-59 FF Geçmez ----- MU Muaf Yüksek Onur : 90 - 100 Onur : 80 - 89 Sınıflandırma Yok : 60 – 79

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programının amacı, peyzaj mimarlığı uygulamalarında işveren, mimar ve işçi arasındaki diyaloğu sağlayan, uygulama ve hesaplamalardan sorumlu teknik eleman (Peyzaj Teknikeri) yetiştirmektir. 

Peyzaj teknikeri; günümüzde hızla gelişen kentleşme ve artan yapılaşmalar sonucunda oluşan çevresel sorunların giderilmesinde ve yaşanabilir mekanların oluşturulmasında, peyzaj mimarlığı çalışmalarında uygulama sürecinde yer alan, metraj ve maliyet hesabı çıkarabilen, bunların yanında bitkisel materyalin üretiminde, pazarlamasında ve aplikasyonunda görev alan elemandır. Diğer bir tanımla çevre düzenlenmesi, park ve bahçelerin yapımı, bakımı ve onarımı konularında çalışan kişidir.

Programda öğrencilere; iç ve dış mekan süs bitkileri, farklı üretim yöntemleri, bitkisel ve yapısal aplikasyonlar, donatı ve yapısal elemanlar, arazi aplikasyonları, metraj ve maliyet hesapları gibi konular da teorik ve pratik dersler verilmekte olup 4 yarıyılda verilen dersler; web sayfamızın dersler kısmında görülebilir.

Program Çıktıları

 • Bitki yetiştirme ortam ve sistemleri hakkında bilgi sahibi olması
 • Bir peyzaj alanını inceleyip, ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanabilme
 • Projelere uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme
 • Peyzaj ve süs bitkilerinde hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri
 • Peyzaj planlamada arazinin düzenlenmesi, yapısal materyalin estetik ve uygulamalarında bilgi ve beceri sahibi olma
 • Peyzaj çalışmalarında uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme ve sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
 • Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
 • Peyzaj ve süs bitkileri ile ilgili temel bilgilere sahip olma ve iç ve dış mekan süs bitkilerini tanıma ve yetiştirme tekniklerine hakim olma becerisi
 • Bitki besleme yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olması
 • Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği
 • Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümser ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanır.
 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı.
 • Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanma becerisi
 • Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi
 • Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma ve mesleki teknolojik gelişmeleri izleme
 • Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Teknikerleri belediye, araştırma merkezi, Karayolları, DSİ, Tarım müdürlükler, tarımsal araştırma enstitüsü, kamu kuruluşları ile özel sektöre ait süs bitkisi yetiştiren sera ve fidanlıklar, inşaat veya mimarlık büroları ile peyzaj hizmetleri veren firmalarda iş bulabilirler. Ayrıca peyzaj teknikerleri kendi özel işini kurmaya da son derece elverişlidir. Genelde çok fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadığından kırsal alan veya çevre düzenlemesi hizmetleri, periyodik bakım-onarım gibi hizmetleri vermek üzere büro açılabilir. Ayrıca süs bitkisi üretmek için sera veya fidanlık kurabilir.

Mezunların Dikey Geçiş Yapabileceği Bölümler
Peyzaj Mimarlığı, Bitkisel Üretim, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Ziraat Mühendisliği ve Orman Mühendisliği gibi alanlarıyla ilgili bölümlere dikey geçiş yapabilmektedirler.

Öğrenim Görecek Öğrencilerin Staj Uygulama İmkanları
Orman Genel Müdürlüklerine bağlı fidanlıklarda, Tarım ve Köyişleri bünyesindeki kamu kurum ve kuruluşlarında, Belediyelerde, özel peyzaj şirketlerinde ve seralarda yapabilmektedirler.

Mezunların Kazandığı Diploma ve Unvan
Önlisans Diploması - Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikeri

Eğitimsel ve Mesleki Amacı
Park ve bahçe peyzajının yapılması, bakımı ve onarımı ile buralarda yetişecek süs bitkilerinin yetiştirilmesi, korunması, pazarlanması işlerinde görevlendirilebilecek kişiler yetiştirmektir. Avrupa Birliği ile ilişkilerin güçlendiği günümüzde, tarımsal düzenlemeler ve çevre bilinci giderek güçlenmektedir. Buna bağlı olarak özellikle son yıllarda tüm dünyada artan çevre bilinci ve doğa sevgisinin yeniden canlandırılması ve ortaya çıkan çevre duyarlılığı bir uygarlık düzeyi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da çevre düzenleme ve peyzaj uygulamalarını gündeme getirmektedir. Bu kapsamda bölgede bulunan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre Bakanlığının ilgili birimleri, il ve ilçelerdeki belediye hizmetlerinin özel birimleri, büyük sanayi kuruluşları, turizm tesisleri, sosyal alanlar( golf sahası, tenis sahası vb.) büyük konut siteleri ve yazlık alanlarda peyzaj uygulamaları ve çevre düzenlemelerine olan ilgi büyük önem arz etmektedir. Bu alanlarda istihdam edilecek nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç da artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla tarımsal alanda faaliyet gösteren özel işletmelere personel yetiştiren, çevre ve tarım arasında koordinasyonu sağlayan bir program; çevre bilincinin gelişmesine önemli katkılarda bulunacaktır.