Dokümanlar

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

Öğrenci Belgesi Düzenleme İş Akış Süreci
Transkript Belgesi Düzenleme İş Akış Süreci
Ders Muafiyeti İş Akış Süreci
Burs Komisyonuna Müracaat İş Akış Süreci
YKS Sınavı Sonucuyla Alınacak Öğrencilerin Belirlenmesi İş Akış Süreci 
Yeni Kayıt İşlemi İş Akış Süreci
Yatay Geçiş Sonucu Kayıt İşlemi İş Akış Süreci
Staj Komisyonu İş Akış Süreci
Öğrenci Kaydının Silinmesi İş Akış Süreci
Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akış Süreci
Diplomanın Düzenlenmesi İş Akış Süreci
MYO İş Akış Süreçleri

ÖĞRENCİ BİLGİ FORMLARI 

MYO Staj Defteri
MYO Staj Yönergesi
Staj dilekçesi
Staj Başvuru Kabul Formu (EK1)
Öğrenci Öz Geçmiş Belgesi (EK2)
Staj Yeri Tanitim Formu (EK3)
Öğrenci Staj Sicil Fişi (EK4)
Denetim Formu (EK5)
Staj Değerlendirme Formu (EK6)
Staj Uygulama Cetveli (EK7)
Staj Komisyonu Değerlendirme Formu
Staj Tamamlama Belgesi
İş Yeri Staj Sözleşmesi (ONAYLI)
Öğrenci Bilgi Formu
Ek Madde-1 Yatay Geçiş Başvuru Formu
Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Formu
Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge
Ders Muafiyet Başvuru Formu
Ders Muafiyet ve İntibak Formu
Tek Ders Formu
Mazeret Sınavı Dilekçesi
Burs Başvuru Dilekçesi
Kayıt Sildirme Dilekçesi

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

AKADEMİK TAKVİM (2021-2022)

HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ REHBERİ

 

GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER, FIRSATLAR VE TEHDİTLER (GZFT)

PERSONEL BİLGİ FORMLARI

Sınav Kağıdı Örneği
Sınav Tutanağı
Akademik - İdari Personel Disiplin Soruşturma Rehberi
Bireysel Akademik Faaliyet Raporu
Bölüm Akademik Faaliyet Raporu
Görevlendirme Formu (7 Güne Kadar)
Görevlendirme Formu (15 Güne Kadar)
Görevlendirme Formu (Gündelikli veya 15 Günden Fazla)
Akademik Personel İzin Formu
İdari Personel İzin Formu
Saatlik İzin Formu
Öğrenci Disiplin Soruşturma Rehberi
Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatma Talep ve Bilgi Formu
Öğretim Üyeleri İçin Atanma-Görev Süresi Uzatma Formu
Öğretim Üyeliğine İlk Defa Atanacak Adayların Deneme Dersi Formu
Personel Bilgi Formu
Sınavlar İçin Not Düzeltme Dilekçesi
Yolluklu-Yevmiyeli Görev Talep Dilekçesi
Ek Ders Ücret Formu
Görevlendirme Formları
Memnuniyet, Dilek, Öneri ve Şikayet Bildirim Formu

İÇ KONTROL (KALİTE) SİSTEMLERİ

Acil Durum Planı

Faaliyet Raporları

2017 Yılı

2018 Yılı

2019 Yılı

2020 Yılı

Müdür Görev ve İş Tanımları
MYO Yönetim Kurulu Görev Ve İş Tanımları
MYO Kurulu Görev Ve İş Tanımları
Müdür Yardımcısı Görev Ve İş Tanımları (İdari İşler)
Müdür Yardımcısı Görev Ve İş Tanımları (Öğrenci İşleri)
Meslek Yüksek Okul Sekreteri Görev Ve İş Tanımları
Müdür Sekreteri Görev Ve İş Tanımları
Bölüm Sekreteri Görev Ve İş Tanımları
Taşınır Kayıt Birimi Görev Ve İş Tanımları
İdari ve Mali İşler Birimi Görev Ve İş Tanımları
Personel İşleri Birimi Görev Ve İş Tanımları
Yazı İşleri Birimi Görev Ve İş Tanımları
Arşiv ve Dokümantasyon Memuru Görev Ve İş Tanımları
Öğrenci İşleri Birimi Görev Ve İş Tanımları
 
Akademik - İdari Birim Arşiv Kayıt ve Takip Formu
Dosya Klasör Devir Teslim Envanteri Formu
Risk Puanlama Formu
Periyodik Bakım Takip Formu
Uygun Olmayan Ürün Formu
Tedarikçi Değerlendirme Formu
Saklanmasına Lüzum Olmayan Belgelere İlişkin İmha Listesi Formu

İÇ KONTROL YASAL DAYANAKLARI

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Sayıştay Kanunu
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Teknik Bilimler MYO Hassas Görevler
Teknik Bilimler MYO Organizasyon Şeması

KAMU HİZMET FORMLARI

Kamu Hizmet Standartları Tablosu
Teknik Bilimler MYO Bölüm ve Başkanlıkları
Mal Bildirim Formu
Akademik Teşvik Kom.Üyeleri

KANUN-YÖNETMELİK-YÖNERGELER

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2914 Yükseköğretim Personel Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Refakat İznine İlişkin Usul Esaslar Hakkında Yönetmelik
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
Bingöl Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği
Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Akademik Teşvik Ödeneği Hakkında Yönetmelik
Taşınır Mal Yönetmeliği
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi
Meslek Yüksekokulları Mesleki Uygulamalar Yönergesi
Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi